Autotransports

Automehāniķa  kvalifikācija tehnikumā ir vispopulārākā, jo katru gadu, uzņemot pirmkursniekus,  uz to ir bijis konkurss. Specialitātes profesionālo priekšmetu skolotāji daudzu gadu garumā ar savu entuziasmu un tehnikuma vadības atbalstu izveidojuši mūsdienām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. ERAF projetu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Tehnikuma  automehāniķu specialitātes audzēkņu komandas ieguvušas 1. vietas valsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursos  „Automehānika”  2006., 2007., 2008., 2009., 2011. gados.

4 mācību gadu laikā izglītojamie apgūst vispārizglītojošos un  profesionālos mācību priekšmetus, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valodas
 • Matemātiku, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika
 • Sociālās zinības – ekonomika, literatūra, psiholoģija

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mašīnmācības pamati
 • Rasēšana
 • Automobiļu uzbūve
 • Apkope, remonts
 • Automobiļu elektroiekārtas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Satiksmes noteikumi un satiksmes drošība
 • Profesionālā svešvaloda
 • Darba organizācija


Praktiskās mācības:

 • Atslēdznieku , metināšanas   darbi
 • Automobiļu tehniskā apkope un remonts

Kvalifikācijas prakse

Praksi izglītojamie veic 4. kursā, tās ilgums ir 24 nedēļas. Prakses vietas  ir autoservisu un autotransporta pakalpojumu uzņēmumi.

Eksāmeni

Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos , bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Mācību laikā iegūst B  kategorijas autovadītāja apliecību.


Augusts 2017

Kartings

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Kandavas novads
back to top