ERAF 2014. – 2020. gads

eraf.jpglv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb.jpgCentrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 2016. gada 19. decembrī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.3.0/16/I/008.

Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – projekts) mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (turpmāk – Tehnikums) modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros plānots, ka līdz 2019.gada vidum Tehnikumā tiks modernizēta izglītības procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās, uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

Lai nodrošinātu 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno veikt šādas darbības:

 • Dienesta viesnīcas Nr. 2 ēkas pārbūves darbus;
 • Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas pārbūves darbus;
 • Aprīkojuma un mēbeļu iegādi – prioritāro izglītības programmu (turpmāk – IP) “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports” īstenošanai, dabaszinību un vispārējās vidējās izglītības kabinetiem, bibliotēkai, semināru zālei, dienesta viesnīcām Nr. 2 un Nr. 3;
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi un ierīkošanu;
 • Sporta aprīkojuma iegādi.

Projekta īstenošanas rezultātā Tehnikuma dienesta viesnīca Nr. 2 tiks pārbūvēta un aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu. Tiks pārbūvēts Tehnikuma stadions un stadiona administratīvā ēka, iegādāts sporta inventārs obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai. Prioritāro IP „Autotransports” un „Lauksaimniecības tehnika”, dabaszinātņu un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas telpas tiks aprīkotas ar mēbelēm un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Lai īstenotu profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas pieaugušo tālākizglītībā, tiks iegādāts bibliotēkas un semināru zāles aprīkojums. Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu, kas veicinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekts tiks īstenots Pierīgas plānošanas reģionā, Kandavas novada pašvaldības teritorijā – Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120.

Projekta īstenošanas ilgums – no 2016. gada 15. decembra līdz 2019. gada 31. jūlijam (pilns 31 mēnesis), ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 2016. gada 1. augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 3 821 348,00 tai skaitā, ERAF finansējums – EUR 3 248 145,80 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 573 202,20


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

17.03.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kandavas Lauksaimniecības tenikuma Dienesta viesnīcas Nr.2 un Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas būvprojektu izstrādi un to autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 09.09.2016. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātu konkursu “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem (71320000-771248000-871000000-8)”, (id.Nr.VIAA 2016/21 ERAF KLT), kura ietvaros par konkursa uzvarētāju iepirkuma priekšmeta abās daļās atzīta SIA “REM PRO”.

Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu,  uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

eraf-info-plaaksne-pie-tehnikuma.jpgundefined


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

16.06.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kandavas Lauksaimniecības tenikuma Dienesta viesnīcas Nr.2 un Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas būvprojektu izstrādi un to autoruzraudzību.

Par atklāta konkursa “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem (71320000-771248000-871000000-8)”, (id. Nr.VIAA 2016/21 ERAF KLT) uzvarētāju iepirkuma priekšmeta abās daļās atzīta SIA “REM PRO”.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta Kandavas novada būvvaldes 12.06.2017. izsniegtā būvatļauja Nr. BIS‑BV‑4.2‑2017‑309.

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.  Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, kas iesniegts Kandavas novada būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), kura rezultātā 26.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process;

 - “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), kura rezultātā 29.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process.

___________________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

15.09.2017.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma ietvaros izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas pārbūvi. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā 2017. gada 14. jūlijā starp Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumu un SIA “Vertti” parakstīts līgums par būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu un notiek SIA “REM PRO” izstrādātā būvprojekta ekspertīze.

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir saņemta Kandavas novada būvvaldes būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-3816 ar projektēšanas nosacījumiem un tiek veikta projektēšanas nosacījumu izpilde.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par saņemtajām būvatļaujām, plānoto būvdarbu vietās ir uzstādītas informatīvā būvtāfeles, kurās sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, rezultātā starp Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laikā no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēts izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

buvtafele_1_1.jpg

buvtafele_1_2.jpg


p1070366.jpg

p1070365.jpg____________________________________________________________________________________________


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

15.12.2017.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma ietvaros izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas pārbūvi”, veikta izstrādātā būvprojekta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens.  Lai nodrošinātu savlaicīgu būvdarbu uzsākšanu, Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2017. gada 27. oktobrī  ir izsludinājis atklātu konkursu "Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14,Kandavā" (id.Nr. VIAA 2017/74 ERAF KLT).

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 pārbūvi. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā 2017. gada 4. oktobrī starp Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumu un SIA “CMB” parakstīts līgums par būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu un notiek SIA “REM PRO” izstrādātā būvprojekta ekspertīze.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2017. gada 23. oktobrī  ir izsludinājis atklātu konkursu " Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2017/71 ERAF KLT), lai iegādātos mācību stendus, mācību darbgaldus metālapstrādes laboratorijai, universālo pašgājējmašīnu un mācību automašīnu C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām.

______________________________________________________________________________________________


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

15.03.2018.

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 atjaunošanu un saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums. Uzsākta dokumentācijas sagatavošana būvprojekta saskaņošanai ar pasūtītāju un iesniegšanai Kandavas novada būvvaldē.

Paralēli augstāk minētām darbībām tiek gatavota dokumentācija atklāta konkursa “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas  ēkas Nr.2, Valteru ielā 6 k-2, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120, atjaunošana” izsludināšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  Noslēdzies  2017. gada 23. oktobrī   izsludinātais atklātais konkurss "Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu,  universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2017/71 ERAF KLT), lai iegādātos mācību stendus, mācību darbgaldus metālapstrādes laboratorijai, universālo pašgājējmašīnu B kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību un mācību automašīnu C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām. Iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “HCT Automotive” par mācību stendu un modeļu piegādi izglītības programmas “Autotransports” un izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanai. Iepirkuma rezultātā ir pieņemti lēmumi un norisinās līgumu slēgšanas process par metālgriešanas darbgaldu,  universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegādi Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam.


______________________________________________________________________________________________


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

15.06.2018.

2017. gada 29. martā starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 atjaunošanu un iesniegts Kandavas novada būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. 13.04.2018. izsludināts atklāts konkurss “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2, Valteru ielā 6, k-2, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120, atjaunošana” (VIAA 2018/21 ERAF KLT).

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  Noslēdzies 2017. gada 23. oktobrī   izsludinātais atklātais konkurss " Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu,  universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2017/71 ERAF KLT), lai iegādātos mācību stendus, mācību darbgaldus metālapstrādes laboratorijai, universālo pašgājējmašīnu un mācību automašīnu C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām.

Iepirkuma rezultātā ir noslēgti līgumi ar:

 • SIA “HCT Automotive” par mācību stendu un modeļu piegādi izglītības programmas “Autotransports” un izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanai;
 • SIA “Arito Latvia” par metālgriešanas darbgaldu piegādi metālapstrādes laboratorijas izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai;
 • SIA “Intrac Latvija” par universālās pašgājējmašīnas piegādi izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanai;
 • SIA “Domenikss” par mācību automašīnas piegādi C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām.

Līgumu ietvaros uzsākta preču piegāde.

_____________________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

14.09.2018.

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 atjaunošanu un 2018. gada 5. jūlijā ir saņemta Kandavas novada būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 2017. gada 17. jūlija būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2017-3816.

 2018. gada 13. aprīļa izsludinātā atklātā konkursa “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas  ēkas Nr.2, Valteru ielā 6 k-2, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120, atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/21 ERAF KLT) rezultātā 2018. gada 30. augustā noslēgts līgums ar SIA “Marels Būve” par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr.2, Valteru ielā 6/2, Kandavā, Kandavas novadā atjaunošanu”. Uzsākta līguma izpilde.

2017. gada 27. oktobra izsludinātā atklātā konkursa “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā” (id. Nr. VIAA 2017/74 ERAF KLT) rezultātā  2018. gada 27. jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Būvfirma INBUV” par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūvi  Daigones ielā 14, Kandavā. Uzsākti būvdarbi un uzstādīta būvtāfele.

eraf_reklama.jpgNo projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  Noslēdzies  2017. gada 23. oktobrī   izsludinātais atklātais konkurss " Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu,  universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2017/71 ERAF KLT), lai iegādātos mācību stendus, mācību darbgaldus metālapstrādes laboratorijai, universālo pašgājējmašīnu un mācību automašīnu C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām.  Veiktas piegādes:

 • SIA “HCT Automotive” piegādājis mācību stendus un modeļus izglītības programmas “Autotransports” un izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanai,
 • SIA “Arito Latvia” veicis daļēju metālgriešanas darbgaldu piegādi metālapstrādes laboratorijas izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai,
 • SIA “Intrac Latvija” piegādājis  universālo pašgājējmašīnu  izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanai,
 • SIA “Domenikss” piegādājis mācību automašīnu C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām.

 Noslēdzies 2018. gada 23. jūnijā izsludinātais atklātais konkurss “Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2018/47 ERAF KLT). Pieņemti lēmumi piešķirt līguma slēgšanas tiesības un uzsākts līgumu slēgšanas process:

 • iepirkuma I. daļā “Transportlīdzekļu remonta un TA aprīkojums” – SIA “HCT”;
 • iepirkuma II. daļā “Laukkopības tehnika” – SIA “Amazone”;
 • iepirkuma IV. daļā “Metāla galdi, plaukti un skapji” – SIA “Sentios”;
 • iepirkuma V. daļā “Instrumenti un komplekti” – SIA “HCT”;
 • iepirkuam VII. daļā “Metināšanas un lodēšanas aprīkojums” – SIA “Sentios”;
 • iepirkuma VIII. daļā “Sporta inventārs” – SIA “Rantzows Sport”.

Iepirkuma III. un VI. daļa izbeigta bez rezultāta, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.

_________________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

14.12.2018.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

 • turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūves darbi – veikta stadiona asfalta seguma pamatkārtas demontāža un izvešana, demontēta administratīvās ēkas piebūve, veikti futbola laukuma zāles seguma frēzēšanas darbi, stadiona margu tīrīšanas un gruntēšanas, uzsākti administratīvās ēkas fasādes apmetuma demontāžas  un citi darbi.
 • turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2 atjaunošanas darbi – uzstādīta būvtāfele, tiek veikti demontāžas un grīdu nivelēšanas darbi pa stāviem, uzsākta divu parauga numuriņu sagatavošana, uzsākti apdares darbi un elektroinstalācijas montāžas un citi darbi.

  erafss.jpg

 

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2018. gada 23. jūnijā izsludinātā atklātā konkursa "Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2018/47 ERAF KLT) rezultātā noslēgti līgumi un uzsākta līgumu izpilde:

 • iepirkuma I. daļā “Transportlīdzekļu remonta un TA aprīkojums” noslēgts līgums ar SIA “HCT Automotive”;
 • iepirkuma II. daļā “Laukkopības tehnika” noslēgts līgums ar  SIA “Amazone”;
 • iepirkuma IV. daļā “Metāla galdi, plaukti un skapji” noslēgts līgums ar  SIA “Sentios”;
 • iepirkuma V. daļā “Instrumenti un komplekti” noslēgts līgums ar SIA “HCT Automotive”;
 • iepirkuma VII. daļā “Metināšanas un lodēšanas aprīkojums” noslēgts līgums ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma VIII. daļā “Sporta inventārs” noslēgts līgums ar  SIA “Rantzows Sport”.

2018. gada 5. decembrī ir izsludināts atklāts konkurss “Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām”. Savukārt, lai nodrošinātu lopkopības mehanizācijas iekārtu piegādi 2018. gada 15. novembrī ir uzsākta sarunu procedūra “Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2018/87 ERAF KLT).

_____________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

14.03.2019.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2 atjaunošanas darbi. Ņemot vērā laika apstākļus, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona āra būvdarbiem  ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, bet darbi stadiona administratīvajā ēkā tiks turpināti pēc logu nomaiņas un klimata nodrošināšanas ēkā.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2018. gada 23. jūnijā izsludinātā atklātā konkursa "Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2018/47 ERAF KLT) rezultātā  tiek  veikta aprīkojuma piegāde:

 • iepirkuma I. daļā “Transportlīdzekļu remonta un TA aprīkojums”
 • iepirkuma II. daļā “Laukkopības tehnika”;
 • iepirkuma IV. daļā “Metāla galdi, plaukti un skapji”;
 • iepirkuma V. daļā “Instrumenti un komplekti”;
 • iepirkuma VII. daļā “Metināšanas un lodēšanas aprīkojums”;
 • iepirkuma VIII. daļā “Sporta inventārs”.

Lai nodrošinātu lopkopības mehanizācijas iekārtu piegādi sarunu procedūras “Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2018/87 ERAF KLT) rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “Priekuļu mašīnu stacija” un uzsākta līguma izpilde. Atklāta konkursa “Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām (id. Nr. VIAA 2018/90 ERAF KLT)  ir pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu SIA “INSTRO”.

2019. gada 03. martā izsludināts iepirkums par aprīkojuma un inventāra piegādi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2019. gada 10. aprīlis.

______________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

14.06.2019.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2 atjaunošanas darbi un   Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un stadiona administratīvās ēkas pārbūves darbi.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2018. gada 23. jūnijā izsludinātā atklātā konkursa "Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2018/47 ERAF KLT) rezultātā  ir  veikta aprīkojuma piegāde:

 • iepirkuma I. daļā “Transportlīdzekļu remonta un TA aprīkojums”
 • iepirkuma IV. daļā “Metāla galdi, plaukti un skapji”;
 • iepirkuma V. daļā “Instrumenti un komplekti”;
 • iepirkuma VIII. daļā “Sporta inventārs” veikta daļēja preču piegāde.

Turpinās aprīkojuma piegāde iepirkuma VII. daļā “Metināšanas un lodēšanas aprīkojums”.

Lai nodrošinātu lopkopības mehanizācijas iekārtu piegādi sarunu procedūras “Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2018/87 ERAF KLT) rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Priekuļu mašīnu stacija” un veikta preču piegāde. Atklāta konkursa “Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām (id. Nr. VIAA 2018/90 ERAF KLT)  rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “INSTRO”, tiek veikta piegādāto preču atbilstības izvērtēšana.

Tāpat no projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un dienesta viesnīcai Nr. 3 un 2019. gada 09. martā izsludināts iepirkums par aprīkojuma un inventāra piegādi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām (id. Nr. VIAA 2019/11 ERAF KLT), tiek veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana pirms līgumu noslēgšanas.

_____________________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

13.09.2019.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2 atjaunošanas darbi un   Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un stadiona administratīvās ēkas pārbūves darbi.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2018. gada 23. jūnijā izsludinātā atklātā konkursa "Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2018/47 ERAF KLT) rezultātā  ir  veikta aprīkojuma piegāde iepirkuma VII. daļā “Metināšanas un lodēšanas aprīkojums”.

Atklāta konkursa “Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām (id. Nr. VIAA 2018/90 ERAF KLT)  rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “INSTRO” un veikta aprīkojuma piegāde.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles un 2019. gada 09. martā izsludinātā iepirkuma rezultātā (id. Nr. VIAA 2019/11 ERAF KLT) noslēgti līgumi un tiek nodrošināta līgumu izpilde:

 • 2019. gada 26. augustā ar SIA “Sentios” par mēbeļu piegādi medicīnas kabinetam;
 • 2019. gada 26. augustā ar SIA “Sentios” par mājsaimniecības tehnikas iegādi dienesta viesnīcā;   
 • 2019. gada 28. augustā ar SIA “Rantzows Sport” par sporta inventāra piegādi;
 • 2019. gada 2. septembrī ar SIA “Čivix” par apskaņošanas un gaismas aprīkojuma piegādi.

Tāpat no projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un dienesta viesnīcai Nr. 3 un 2019. gada 21. jūlijā tika izsludināts iepirkums “Žalūziju, projicēšanas aprīkojuma un mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/40 ERAF KLT) un uzsākts iepirkuma līgumu noslēgšanas process. 

_______________________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

13.12.2019.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2 atjaunošanas darbi un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un stadiona administratīvās ēkas pārbūves darbi.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles un 2019. gada 09. martā izsludinātā iepirkuma rezultātā (id. Nr. VIAA 2019/11 ERAF KLT) noslēgti līgumi un veikta preču piegāde:

 • SIA “Sentios” veicis mēbeļu piegādi medicīnas kabinetam;
 • SIA “Sentios” veicis mājsaimniecības tehnikas pieiegādi dienesta viesnīcu vajadzībām;
 • SIA “Rantzows Sport” veicis sporta inventāra piegādi;
 • SIA “Čivix” veicis apskaņošanas un gaismas aprīkojuma piegādi.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un dienesta viesnīcai Nr. 3 un 2019. gada 21. jūlijā tika izsludināts iepirkums “Žalūziju, projicēšanas aprīkojuma un mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/40 ERAF KLT) kā rezultātā noslēgti līgumi un tiek nodrošināta līgumu izpilde:

 • 2019. gada 23. oktobrī ar SIA “Birotex” par projicēšanas aprīkojuma un vadību semināru zālei;
 • 2019. gada 21. oktobrī ar SIA “Lazurīts S” par mēbeļu piegādi;
 • 2019. gada 28. augustā ar SIA “Rantzows Sport” par sporta inventāra piegādi;
 • 2019. gada 2. septembrī ar SIA “Čivix” par apskaņošanas un gaismas aprīkojuma piegādi.

Lai nodrošinātu projicēšanas aprīkojuma iegādi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām 2019. gada 26. septembrī tika izsludināts iepirkums “Projicēšanas aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/53 KLT) un iepirkuma rezultātā noslēgts piegādes līgums ar SIA “Inser IT” un uzsākta līguma izpilde. 

Tāpat no projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un 2019. gada 5. oktobrī tika izsludināts iepirkums “Mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/52 ERAF KLT), veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un uzsākts iepirkuma līgumu noslēgšanas process.

_____________________________________________________________

13.03.2020.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu turpinās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Nr. 2 atjaunošanas darbi un   pabeigti Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un stadiona administratīvās ēkas pārbūves darbi.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un dienesta viesnīcai Nr. 3 un iepirkuma “Žalūziju, projicēšanas aprīkojuma un mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/40 ERAF KLT) kā rezultātā noslēgti līgumi un nodrošināta līgumu izpilde:

 •  SIA “Birotex” piegādājis  projicēšanas aprīkojumu un vadību semināru zālei;
 •  SIA “Lazurīts S” piegādājis mēbeles Tehnikuma vajadzībām;        
 • SIA “Rantzows Sport” piegādājis sporta inventāru;
 • SIA “Čivix” piegādājis apskaņošanas un gaismas aprīkojumu;
 • SIA “Alan LTD” turpinās līguma izpilde par žalūziju piegādi un uzstādīšanu Dienesta viesnīcā nr. 2.
 • 2020. gada 23. janvārī ar SIA “Daiļrade EKSPO” par mēbeļu piegādi Tehnikuma vajadzībām;
 • 2020. gada 14. janvārī  ar SIA “Dzintarkalni 21” par mēbeļu piegādi dienesta viesnīcai nr. 2 un nr. 3.           

Iepirkuma “Projicēšanas aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/53 KLT) rezultātā noslēgtā piegādes līguma ar SIA “Inser IT” nodrošināta projicēšanas aprīkojuma piegāde Tehnikuma vajadzībām.

Tāpat no projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un 2019. gada 5. oktobrī izsludinātā iepirkuma “Mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/52 ERAF KLT) rezultātā noslēgti līgumi un tiek nodrošināta līgumu izpilde:

____________________________________________________________________________

 13.06.2020.

 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēka Nr. 2  nodota ekspluatācijā, kā arī  pabeigti Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un stadiona administratīvās ēkas pārbūves darbi.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu un mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un dienesta viesnīcai Nr. 3 un iepirkuma “Žalūziju, projicēšanas aprīkojuma un mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/40 ERAF KLT) kā rezultātā nodrošināta līguma izpilde ar SIA “Alan LTD” par žalūziju piegādi un uzstādīšanu Dienesta viesnīcā Nr.2.

Tāpat no projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties mēbeles dienesta viesnīcai Nr. 2 un 2019. gada 5. oktobrī izsludinātā iepirkuma “Mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/52 ERAF KLT) rezultātā noslēgti līgumi ar SIA “Daiļrade EKSPO”  un  SIA “Dzintarkalni 21” un tiek veikta piegādāto preču atbilstības pārbaude.

stadions.jpg
_____________________________________________________________________________

23.11.2020.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

dsc_0432.jpgProjekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – Projekts) ir īstenotas Projektā paredzētās darbības:

-dienesta viesnīcas Nr.2 ēkas atjaunošana; 

- tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas pārbūve; 

- aprīkojuma un mēbeļu iegāde 

- prioritārās izglītības programmu "Lauksaimniecības tehnika" un  „Autotransports” īstenošanai, dabaszinību un vispārējās vidējās izglītības kabinetiem, bibliotēkai, semināru zālei, dienesta viesnīcai Nr.2 un Nr.3; 

- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un ierīkošana; - sporta aprīkojuma iegāde.

Tādējādi ir  modernizēta un pilnveidota Tehnikuma infrastruktūra, uzlabota vide obligātā mācību priekšmeta “Sports” apguvei, sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību,   nodrošinot profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, ceļot izglītojamo konkurētspēja darba tirgū, kā arī nodrošinot profesionālās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām. 

Projekta īstenošanas ilgums – no 2016.gada 15.decembra līdz 2020.gada 31. jūlijam.

2020. gada 25. septembrī Kandavas tehnikumā svinīgā pasākumā norisinājās  sporta stadiona un dienesta viesnīcas atklāšana.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top