ERAF 2014. – 2020. gads

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 2016. gada 19. decembrī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.3.0/16/I/008.

Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – projekts) mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (turpmāk – Tehnikums) modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros plānots, ka līdz 2019.gada vidum Tehnikumā tiks modernizēta izglītības procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās, uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

Lai nodrošinātu 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno veikt šādas darbības:

  • Dienesta viesnīcas Nr. 2 ēkas pārbūves darbus;
  • Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas pārbūves darbus;
  • Aprīkojuma un mēbeļu iegādi – prioritāro izglītības programmu (turpmāk – IP) “Lauksaimniecības tehnika” un “Autotransports” īstenošanai, dabaszinību un vispārējās vidējās izglītības kabinetiem, bibliotēkai, semināru zālei, dienesta viesnīcām Nr. 2 un Nr. 3;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi un ierīkošanu;
  • Sporta aprīkojuma iegādi.

Projekta īstenošanas rezultātā Tehnikuma dienesta viesnīca Nr. 2 tiks pārbūvēta un aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu. Tiks pārbūvēts Tehnikuma stadions un stadiona administratīvā ēka, iegādāts sporta inventārs obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai. Prioritāro IP „Autotransports” un „Lauksaimniecības tehnika”, dabaszinātņu un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas telpas tiks aprīkotas ar mēbelēm un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Lai īstenotu profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas pieaugušo tālākizglītībā, tiks iegādāts bibliotēkas un semināru zāles aprīkojums. Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu, kas veicinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekts tiks īstenots Pierīgas plānošanas reģionā, Kandavas novada pašvaldības teritorijā – Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120.

Projekta īstenošanas ilgums – no 2016. gada 15. decembra līdz 2019. gada 31. jūlijam (pilns 31 mēnesis), ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 2016. gada 1. augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 3 821 348,00 tai skaitā, ERAF finansējums – EUR 3 248 145,80 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 573 202,20


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

17.03.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kandavas Lauksaimniecības tenikuma Dienesta viesnīcas Nr.2 un Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas būvprojektu izstrādi un to autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 09.09.2016. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātu konkursu “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem (71320000-771248000-871000000-8)”, (id.Nr.VIAA 2016/21 ERAF KLT), kura ietvaros par konkursa uzvarētāju iepirkuma priekšmeta abās daļās atzīta SIA “REM PRO”.

Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu,  uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

16.06.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kandavas Lauksaimniecības tenikuma Dienesta viesnīcas Nr.2 un Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas būvprojektu izstrādi un to autoruzraudzību.

Par atklāta konkursa “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem (71320000-771248000-871000000-8)”, (id. Nr.VIAA 2016/21 ERAF KLT) uzvarētāju iepirkuma priekšmeta abās daļās atzīta SIA “REM PRO”.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta Kandavas novada būvvaldes 12.06.2017. izsniegtā būvatļauja Nr. BIS‑BV‑4.2‑2017‑309.

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.  Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, kas iesniegts Kandavas novada būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), kura rezultātā 26.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process;

 - “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), kura rezultātā 29.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process.

___________________________________________________________________________________________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

15.09.2017.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma ietvaros izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas pārbūvi. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā 2017. gada 14. jūlijā starp Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumu un SIA “Vertti” parakstīts līgums par būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu un notiek SIA “REM PRO” izstrādātā būvprojekta ekspertīze.

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir saņemta Kandavas novada būvvaldes būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-3816 ar projektēšanas nosacījumiem un tiek veikta projektēšanas nosacījumu izpilde.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par saņemtajām būvatļaujām, plānoto būvdarbu vietās ir uzstādītas informatīvā būvtāfeles, kurās sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, rezultātā starp Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laikā no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēts izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.____________________________________________________________________________________________


Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

15.12.2017.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma ietvaros izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas pārbūvi”, veikta izstrādātā būvprojekta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens.  Lai nodrošinātu savlaicīgu būvdarbu uzsākšanu, Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2017. gada 27. oktobrī  ir izsludinājis atklātu konkursu "Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14,Kandavā" (id.Nr. VIAA 2017/74 ERAF KLT).

2017. gada 29. martā  starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” parakstītā projektēšanas līguma par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi ietvaros ir izstrādāts būvprojekts par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 pārbūvi. Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā 2017. gada 4. oktobrī starp Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumu un SIA “CMB” parakstīts līgums par būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu un notiek SIA “REM PRO” izstrādātā būvprojekta ekspertīze.

No projekta finansējuma Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2017. gada 23. oktobrī  ir izsludinājis atklātu konkursu " Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2017/71 ERAF KLT), lai iegādātos mācību stendus, mācību darbgaldus metālapstrādes laboratorijai, universālo pašgājējmašīnu un mācību automašīnu C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām.Pasākumu kalendārs
<>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top