Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/erasmus/kandavas_lauksaimniecibas_tehnikuma_izglitojamo_arvalstu_prakse_profesionalitates_stiprinasanai_apgustamaja_profesija
Drukas datums: 05:55:27 05.07.2020

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā

Projekta nosaukums: “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā”.

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA102-060236

Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši, no 01.09.2019. līdz 31.08.2020.

Projekta piešķirtais finansējums: 137 996.00 EUR

Projekta mērķis: sniegt audzēkņiem kvalitatīvas izglītības iespējas, sagatavot pieprasītus profesionāļus Eiropas līmenī un nodrošināt vietu darba tirgū.

Izglītojamo skaits: 44

Projekta partneri: Vācija, Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste.


Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA102-060236 apraksts

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ir valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas projekta “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā” ietvaros nodrošinās 44 izglītojamo arodapmācības praksi ārzemēs, tajā pašā laikā veicinot internacionalizāciju. 

Projekta realizācija uzlabos tehnikuma iespēju sniegt audzēkņiem kvalitatīvas izglītības iespējas, sagatavot pieprasītus profesionāļus Eiropas līmenī un nodrošināt vietu darba tirgū kā arī sniegs milzīgu personības attīstību.

Projekts paredz 16 dienu (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un 4 nedēļu (pārējiem dalībniekiem) garu mācību praksi ārzemēs 44 otrā un trešā līmeņa kvalifikāciju iegūstošiem Autotransporta, Lauksaimniecības tehnikas, Lauksaimniecības, Ēdināšanas pakalpojumu, Viesnīcas pakalpojumu, Enerģētikas un elektrotehnikas, Datorsistēmu, Administratīvo un sekretāru pakalpojumu programmu izglītojamajiem. Projektā tiek plānotas 6 plūsmas uz 4 dažādām valstīm - Vāciju (15 dalībnieki, 2 no tiem cilvēki ar īpašām vajadzībām), Portugāli (12 dalībnieki), Spāniju (7 dalībnieki), Apvienotā Karaliste (10 dalībnieki). Prakse apgūstamajās profesijās visām plūsmām notiks 2019. / 2020. mācību gada laikā un katrai plūsmai ir plānota pavadošā persona (7 dienas un 16 dienas pavadošai personai, kura pavada cilvēkus ar īpašām vajadzībām). 

Prakse uzņemošajās valstīs notiks uzņēmumos vai kompānijās, kur darba uzdevumi būs tieši saistīta ar dalībnieku izglītības programmu. Pavadošās personas galvenais uzdevums ir nogādāt audzēkņus līdz uzņemošajām organizācijām, veikt novērošanu prakses laikā un izdarīs secinājumus, par savu jauniešu spējām un ārvalstu darba vietu vidi, kā arī gūt zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, kuras tiek izmantotas darba procesā konkrētajās sfērās, prasmju papildināšana, mācību metožu dažādošana un pieredzes un zināšanu pārnese, apskatot un darbojoties prakses vietās. 

Projekta darbības laiks ir 12 mēneši, no 01.09.2019. līdz 31.08.2020. Mobilitāšu plānotie laiki ir 17.10.2019. - 13.11.2019. pirmajā kārtā un 28.01.2020. - 24.02.2020. otrajā kārtā. 

Projekta mērķis: topošo dažādu jomu speciālistu kompetenču stiprināšana, profesionalitātes un personības attīstība atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām, kas nodrošinās efektīvu integrēšanos sabiedrībā un konkurētspēju darba tirgū pēc skolas absolvēšanas. 

Projekta mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši veicamie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti: 1) Teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu nostiprināšanu strādājot darba tirgū Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Portugālē; 2) Papildināt un iegūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi apgūstamajās specialitātēs, veicinot dalībnieku personīgo prasmju un profesionālo attīstību, labāku uzņēmējdarbības vides izpratni un spēju labāk iekļauties Eiropas darba tirgū; 3) Uzlabot valodu zināšanas gan izglītojamiem gan pasniedzējiem/pavadošām personām veicot OLS sistēmas valodas apmācības un komunicējot ar kolēģiem, kas nodrošina labāku iekļaušanos sabiedrībā Eiropas līmenī un sniegs lielākas iespējas turpmāk; 4) Sekmēt profesionālās izglītības iestādes kvalitāti un pievilcību potenciālo audzēkņu vidū, veidojot Eiropas darba videi atbilstošas izglītības programmas; 5) Iesaistīt praksē personas ar īpašām vajadzībām, sniedzot pieredzi, motivāciju un iekļaušanu sabiedrībā, kā arī gūstot pieredzi un informāciju šādu personu apmācībā. 

Pateicoties praksei ārzemēs tiks risināti jautājumi dažādos līmeņos gan individuālajā, gan organizācijas, gan nacionālajā un Eiropas līmenī:

- tiks veicināta izglītojamo motivācija un uzlabots zināšanu līmenis profesionālajos mācību priekšmetos; 

- nodrošināta izglītojamo nodarbinātības un karjeras iespēju uzlabošanās un iekļaušanās darba tirgū nākotnē; 

- veicināta uzņēmējdarbības gara uzlabošanās nākotnē; 

- svešvalodas prasmju uzlabošanās, kas veicinās integrēšanos un paplašinās dažādas iespējas; 

- sniegs starpkultūru izpratni; - veicinās aktīvāku līdzdarbošanos sabiedrībā un dos labāku izpratni par vērtībām un iespējām; 

- sniegs lielāku motivāciju tālākai sevis pilnveidošanai un pieredzes ieguvei; 

- sniegta pieredzes apmaiņa pavadošām personām (skolotājiem) par konkrēto nozaru tehnoloģiju un aktualitātēm darba tirgū. 

Prasmju apguve tiks nodrošināta un noteikta, izmantojot efektīvu mācību prakšu vadību un mentoringu, kā arī periodisku novērtēšanu. Prasmju apguvi nodrošinās arī dalībnieku vajadzībām pielāgots atbilstošs mācību prakšu programmas saturs. Visi šie galarezultāti un projekta ietvaros gūtā pieredze, ko plānots novērtēt un izplatīt ar aptauju, interviju, Europass Mobility sertifikātu, preses relīžu un fināla rezultātu konferenču un tikšanos klātienē un elektronisku saziņu veicinās dalībnieku labklājības uzlabošanos nākotnē. 

Projekta gaidāmie rezultāti atbilst "Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma " attīstības stratēģijai un ir saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju.


09.03.2020.

Praktiska pieredze Spānijā

Otrajā mācību semestrī  jauniešiem tika dota iespēja doties praktizēties Spānijā otrās kārtas Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060236 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā” ietvaros. Dalība projektā tika paredzēta 7 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņiem (automehāniķi – A.Lasis, V.Hazens, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti – A.Ludberga, M.Dzirlanka, viesnīcu pakalpojumu speciālisti – A.Jansone, L.Rasmusa, A.Rasmusa). Prakses ilgums 29 dienas (27.01.20120. – 24.02.2020.). Jauniešus pavadīja skolotāja Dace Avota.

Praksē gūtā pieredze jauniešus apmierināja un bija iespēja nostiprināt kā arī papildināt esošās zināšanas ar praktisku pieredzi. Papildus tam tika dota iespēja izbaudīt un iepazīt pilsētas Granadas kultūrvidi. Jauniešus priecēja siltais laiks un draudzīgais kolektīvs.

Projekta noslēgumā aprīlī būs iespējams noklausīties jauniešu pieredzes stāstus konferencē, kur tiks pasniegti sertifikāti par gūto pieredzi.

J.Staņevičs

 

26.10.2019.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi apgūst pieredzi ārvalstīs

Jau ceturto gadu Kandavas Lauksaimniecības tehnikums realizē Erasmus + projektus, kas sniedz iespēju skolas izglītojamajiem praktizēties ārvalstīs. Šajā mācību gadā dota iespēja piedalīties projektā Nr. 2019-1-LV01-KA102-060236 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā”. Projektam piešķirtais finansējums ir EUR 137996, 00, kurā iekļautas visas mobilitātes realizācijas izmaksas (transporta, administratīvās, dzīvošanas, ēdināšanas, apdrošināšanas izmaksas u.c.).

Kāpēc šāds starptautiskās mobilitātes projekts nepieciešams? Tehnikuma kā profesionālās izglītības iestādes galvenā funkcija ir sniegt kvalitatīvu izglītību saviem audzēkņiem, sagatavojot darba tirgū pieprasītus profesionāļus, kas ir konkurētspējīgi savā amatā un spēj veiksmīgi adaptēties darba tirgū. Lai veiktu šo uzdevumu, skola meklē dažādus izglītošanas veidus, lai audzēkņi saņemtu maksimālo zināšanu un prasmju daudzumu. Viens no šādiem instrumentiem ir Erasmus+ mobilitātes projekti. Šajā mācību gadā projektā paredzēta 44 izglītojamo praktizēšanos ārzemēs savā apgūstamajā specialitātē. Projekta mērķis: topošo dažādu jomu speciālistu kompetenču stiprināšana, profesionalitātes un personības attīstība atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām, kas nodrošinās efektīvu integrēšanos sabiedrībā un konkurētspēju darba tirgū pēc skolas absolvēšanas.

13. novembrī no mēnesi ilgas prakses Vācijā atgriezās deviņi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi (T. V. Serafimovičs, E. Vīķis, A. Savdons, R. Krūze, O. Lapiņš, R. Sebeckis, V. M. Kovaljonoks, A. Sprūde, D. Tarasova, pavadošā persona – skolotāja A. Šķudīte). Savukārt Apvienotajā Karalistē praktizējās R. K. Balodis un R. Pidze. Pārstāvētās profesijas bija automehāniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, elektrotehniķis. Mehāniķu veicamajos darba pienākumos ietilpa automašīnu sagatavošana ziemas sezonai kā arī tehnisko apkopju veikšana un remonts. Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti veica produktu pirmapstrādi, saldo ēdienu dekorēšanu u.c. Elektrotehniķi veica elektrotehnikas iekārtu darbības pārbaudi. Jauniešiem bija iespēja iepazīt Vācijas pilsētu Šverīni, izbaudīt kopīgus picas vakarus un dažādas citas aktivitātes, kas mobilitātes laiku papildināja ar vietējās kultūras dzīves iepazīšanu. Apvienotajā Karalistē praktikantiem brīvajā laikā bija iespēja apskatīt Londonas  slavenākās vietas un izbaudīt dzīvesvietas piedāvātās aktivitātes Portsmuntā.

Nākamajā mācību semestrī jauniešiem būs iespēja doties uz Spāniju un praktizēties autotransporta, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu nozarē. 

Projekta koordinators: Jurģis Staņevičs