Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/erasmus/kandavas_lauksaimniecibas_tehnikuma_izglitojamo_prakse_eiropa
Drukas datums: 11:10:57 19.12.2018

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā
Projekta nosaukums: “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”

Projekta Nr: 2016-1-LV01-KA102-022543

Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši; no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam

Projekta piešķirtais finansējums: 133 174.00 EUR

Projekta mērķis: Sniegt izglītojamiem iespēju iegūt starptautisku darba pieredzi apgūstamajā profesijā, uzlabot viņu personīgās prasmes, veicināt izglītojamo konkurētspēju darba tirgū.

Izglītojamo skaits: 46

Projekta partneri: Apvienotā Karaliste, Austrija, Portugāle, Spānija, Vācija
Prakse Vācijā un Austrijā

            Turpinās Erasmus+ projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā” realizācija, kura ietvaros 29. martā desmit jauniešu grupa devās praksē uz Brēmeni Vācijā, bet 1. aprīlī septiņi jaunieši uz Karintijas reģionu Austrijā.

             Vācijā jaunas zināšanas un prasmes iegūs tādās nozarēs kā elektronika un enerģētika (A.Elksnis, M.Pakalns), lauksaimniecība (J.Šeibaks, A.M.Ošenieks), ēdināšanas pakalpojumi (D.Dreslere, L.E.Civkors, J.Krauze, A.Nikolajeva), automehānika (K.Kārkliņš, M.Pētersons). Prakse ilgs 28 dienas un atpakaļ jāatgriežas 26. aprīlī. Jauniešu dzīvesvieta atrodas privātmājā, kur viņiem ir iespēja pēc prakses būt kopā. Vācijas uzņēmumi ir ļoti apmierināti ar praktikantu darbu un raksturo viņus kā uzņēmīgus, pieklājīgus un strādīgus jauniešus. Jaunieši izmantoja iespēju izbaudīt Vācijas kultūru nedēļas nogalēs, rīkojot kopīgus pasākumus.

            Austrijas praktikanti savas zināšanas papildina un uzlabo tādās nozarēs kā lauksaimniecība (R.Dārziņš, D.Veide, K.Baumanis), autotransports (R.Račkovskis), viesnīcu pakalpojumi (L.Kopmane, L.Ansberga, S.Šelegoviča). Austrijā attīstītas dažādas nozares, t.sk. arī lauksaimniecība, tādēļ to iekļāva kā vienu no mobilitātes galapunktiem. Prakse ilgs līdz 3. maijam. Jaunieši strādā ģimeņu uzņēmumos. Kā apliecina  praktikanti darāmo darbu ir ļoti daudz un dažādi. Jaunieši gūst lielu pieredzi un priekšstatu par uzņēmējdarbību apgūstamajā profesijā. Jauniešiem tika dota arī iespēja mazliet vairāk iepazīt Austrijas kultūru un vēsturi nedēļas nogalē apmeklējot Vīni, kas bija atslodze no prakses un patīkama tikšanās visiem kopā.

            Pēc atgriešanās no Austrijas Erasmus+ projekts būs noslēdzies. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un tā mācību struktūru Cīravā un Saulainē jaunieši šajā mācību gadā Erasmus+ projekta ietvaros būs pabijuši Portugālē, Spānijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Austrijā, gūstot neatsveramu starptautisku pieredzi un zināšanas, kas nodrošinās konkurenci darba tirgū.Erasmus + projekta noslēgums Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā

Ir pienācis eksāmenu laiks, mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam. 17. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikums rīkoja noslēguma pasākumu Erasmus+ projektam Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”, uz kuru bija ieradušies projekta dalībnieki un potenciālie interesenti nākamajam gadam.

Projekts ilga visu mācību gadu, gan Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, gan struktūrvienību Cīravā un Saulainē audzēkņi pabija piecās valstīs, praktizējot dažādās profesijās: lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, elektriķis. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem pirmo starptautisko pieredzi apgūstamajā profesijā un personiskās prasmes, lai uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi praktizējās Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Austrijā. Kopējais projekta finansējums ir 133 174,00 EUR, kurā ietilpa ceļa izdevumi, individuālais atbalsts, administratīvie izdevumi un speciālo vajadzību atbalsts. Prakses ilgums bija divdesmit astoņas dienas. Austrijā un Apvienotajā Karalistē jaunieši dzīvoja viesu ģimenēs, bet Vācijā dzīvoja privātmājā un strādāja dažādos uzņēmumos. Projektā pavisam kopā piedalījās piecdesmit divi dalībnieki, no kuriem deviņpadsmit studenti un divas pavadošās personas pārstāvēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu.

Pavadošo personu uzdevums bija pavadīt jauniešus, palīdzēt tiem iekārtoties un novērtēt esošo situāciju uzņemošajā valstī. Pavadošā persona iepazina katra praktikanta darba vietu un izvērtēja to. Tas sniedza priekšstatu par prakses vietu, tās aprīkojumu un atbilstību izvēlētajai profesijai.

Noslēguma pasākumā jaunieši dalījās ar gūto pieredzi, rādīja dažādus fotoattēlus un stāstīja atgadījumus par praksē pavadīto laiku. Iegūtā pieredze ir nozīmīga un vērtīga, jo prakses laikā bija jāveic arī uzdevumi, kas tieši neatbilst profesijai, bet, kā atzina paši praktikanti, tas tikai uzlabo un pilnveido citas prasmes un dod būtisku ieguldījumu personības attīstībā un izaugsmē. Prakses laiks jauniešiem sniedza izpratni par savas profesijas ikdienu, pozitīvo un negatīvo, ļāva iejusties svešā vidē un pilnībā uzņemties atbildību par veicamo uzdevumu, kā arī attīstīja spēju risināt dažādas konfliktsituācijas. Praksē pavadīto laiku jaunieši kopumā vērtēja pozitīvi un izteica pateicību Eiropas Savienības ERASMUS+ programmai par doto iespēju un labprāt to izmantotu atkārtoti. Vairāki audzēkņi saņēma pozitīvu prakses darba novērtējumu un viņiem tika piedāvātas darba iespējas ārzemēs arī turpmāk. Protams, jauniešiem pirmajā vietā ir skolas absolvēšana, bet šāds piedāvājums liecina, ka praktikanti jau tagad savā jomā ir profesionāli, un tehnikumā iegūtās prasmes spēj pielietot arī pavisam svešā vidē.

Praktizējoties ārzemēs, jaunieši gūst dažādu pieredzi un zināšanas, ļoti prasmīgi izvērtē biznesa vidi uzņemošajā valstī un spēj novērtēt tās darbības pozitīvos un negatīvos aspektus. Liels pluss ir valodu zināšanu uzlabošana, kas mūsdienās ir ļoti būtiski.

Noslēguma pasākumā visi praktikanti saņēma prakses vietas valsts uzņemošās organizācijas parakstītu Europass Mobility dokumentu. Dokuments kalpos kā pierādījums gūtajai starptautiskajai pieredzei un uzlabos konkurenci darba tirgū.
Projekta apraksts
Nr. 2017-1- LV01-KA102- 035308“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu mobilitāte Eiropā”

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde,
projekta “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu mobilitāte Eiropā” ietvaros palīdzēs
nodrošināt 49 izglītojamo arodapmācības praksi ārzemēs, tajā pašā laikā veicinot
internacionalizāciju un uzlabojot tehnikuma iespēju galvenā uzdevuma realizācijā - sniegt
kvalitatīvas izglītības iespējas, sagatavot pieprasītus profesionāļus Eiropas līmenī un nodrošināt
vietu darba tirgū. Projekts paredz 2 nedēļu (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un 3 nedēļu
(pārējiem dalībniekiem) garu mācību praksi ārzemēs 49 otrā un trešā līmeņa kvalifikāciju
iegūstošiem Autotransporta, Lauksaimniecības tehnikas, Lauksaimniecības, Ēdināšanas
pakalpojumu, Viesnīcas pakalpojumu, Enerģētikas un elektrotehnikas, datorsistēmu programmu
izglītojamajiem.
Projektā plānotas 6 plūsmas uz 4 dažādām Eiropas Savienības valstīm - Vāciju (19 dalībnieki, 3
no tiem cilvēki ar īpašām vajadzībām), Austriju (17 dalībnieki), Portugāli (7 dalībnieki) un
Spāniju (6 dalībnieki).
Aroda prakse visām plūsmām notiks 2017./2018. mācību gada laikā un katrai plūsmai ir plānota
pavadošā persona (7 dienas un 16 dienas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Prakse viesu-
uzņemošās valsts ražošanas uzņēmumos vai kompānijās būs tieši saistīta ar dalībnieku izglītības
programmu. Pavadošās personas veiks novērošanu prakses laikā un izdarīs secinājumus, par savu
jauniešu spējām un ārvalstu darba vietu vidi kā arī gūs zināšanas par jaunākām tehnoloģijām,
kuras tiek izmantotas darba procesā konkrētajās sfērās, prasmju papildināšana, mācību metožu
dažādošana un pieredzes un zināšanu pārnese, apskatot un darbojoties prakses vietās. Projekta
darbības laiks ir 12 mēneši, no 01.09.2017. līdz 31.08.2018.

Projekta mērķi var iedalīt dažādos apakšmērķos:
1) Veicināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko nodarbību nostiprināšanu strādājot darba tirgū
kādā no Eiropas Savienības valstīm;
2) Papildināt un iegūt jaunas zināšanas, prasmi un pieredzi no mūsu tehnikumā apgūstamajām
specialitātēm, veicinot dalībnieku personīgo prasmju un profesionālo attīstību, labāku Eiropas
Savienības uzņēmējdarbības vides izpratni un spēju labāk iekļauties Eiropas darba tirgū;
3) Uzlabot valodu zināšanas gan izglītojamiem gan pasniedzējiem/pavadošām personām, kas
nodrošina labāku iekļaušanos sabiedrībā Eiropas līmenī;
4) Sekmēt profesionālās izglītības iestādes kvalitāti un pievilcību, veidojot pēc iespējas Eiropas
darba videi atbilstošas izglītības programmas;
5) Iesaistīt praksē personas ar īpašām vajadzībām, sniedzot pieredzi, motivāciju un iekļaušanu
sabiedrībā, kā arī gūstot pieredzi un informāciju šādu personu apmācībā.

Pateicoties praksei ārzemēs tiks risināti dažādi jautājumi gan individuālajā, gan organizācijas,
gan nacionālajā un Eiropas līmenī:
- tiks veicināta izglītojamo motivācija un uzlabots zināšanu līmenis profesionālajos mācību
priekšmetos;
- nodrošināta izglītojamo nodarbinātības un karjeras iespēju uzlabošanās un iekļaušanās darba
tirgū nākotnē;
- veicināta uzņēmējdarbības gara uzlabošanās nākotnē;
- svešvalodas prasmju uzlabošanās, kas veicinās integrēšanos un paplašinās dažādas iespējas;
- sniegs starpkultūru izpratni;
- veicinās aktīvāku līdzdarbošanos sabiedrībā un dos labāku izpratni par ES vērtībām un
iespējām;
- sniegs lielāku motivāciju tālākai sevis pilnveidošanai un pieredzes ieguvei;
- sniegta pieredzes apmaiņa pavadošām personām (skolotājiem) par konkrēto nozaru tehnoloģiju
un aktualitātēm darba tirgū.
Prasmju apguve tiks nodrošināta un noteikta, izmantojot efektīvu mācību prakšu vadību un
mentoringu, kā arī periodisku novērtēšanu. Prasmju apguvi nodrošinās arī dalībnieku vajadzībām
pielāgots atbilstošs mācību prakšu programmas saturs.
Visi šie galarezultāti un projekta ietvaros gūtā pieredze, ko plānots novērtēt un izplatīt ar aptauju,
interviju, Europass Mobility sertifikātu, preses relīžu un fināla rezultātu konferenču un tikšanos
klātienē un elektronisku saziņu veicinās dalībnieku labklājības uzlabošanos nākotnē. Projekta
gaidāmie rezultāti atbilst "Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma " attīstības stratēģijai un ir
saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju un šādām prioritātēm:
– Gudra izaugsme - uz zināšanām un inovāciju balstīta ekonomikas attīstība;
– Integrējoša izaugsme - tādas ekonomikas veicināšana, kur ir augsts nodarbinātības līmenis.


Jaunais mācību gads jau ir uzņēmis savu ātrumu un audzēkņi aktīvi turpina sevis izglītošanu izvēlētajās profesijās. Pagājušais mācību gads noslēdzās ar iegūtu praktisku pieredzi Austrijā un Vācijā, kur noslēguma pasākumā tika akcentēts šī projekta nozīmīgums. Lai tehnikums saviem audzēkņiem piedāvātu vislabāko iespēju profesionālo prasmju apgūšanai un praktizēšanai arī šajā 2018./2019. m. g., tiek turpināta aktīva dalība Eiropas projektos. 24. maijā tika saņemts Erasmus+ projekta Nr. 2018-1-LV01-KA102-046855 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo starptautiskā prakse kompetenču stiprināšanai un mūsdienīgai attīstībai” apstiprinājums, kas sniegs praktizēšanos ārzemēs 43 Kandavas tehnikuma audzēkņiem, tajā skaitā struktūrvienības Cīravā un Saulainē. Projekta mobilitātes valstis - Vācija, Austrija, Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste. Projekta kopējais finansējums ir 143671.00 eiro.

18.10.2018. praksē uz Vāciju devās astoņi audzēkņi, kur lauksaimniecības tehnikas mehāniķus pārstāvēja D.Lazdāns, E.M.Andersons, J.Daugins un L.Aurītis, automehāniķus – M.Segliņš, K.Ezermalis, A.Kļava un ēdināšanas pakalpojuma speciālistus – V.Dakstiņš. Uz Austriju praktizēties devās trīs elektrotehniļki - K.Garančs, G.Cimmermanis., R.Berkins. Praktizēšanās ilgums ir viens mēnesis, kad jaunietim ir iespēja izbaudīt kultūras īpatnības un praktizēties savā profesijā. Papildus tam, jauniešiem tika piešķirtas licences Angļu valodas apguvei interneta vidē, kas ļaus sevi novērtēt projekta sākumā un beigās, sniedzot informāciju par valodas apguvi, kas ir viens no projekta apakšmērķiem. Jaunieši no prakses atgriezīsies 14. novembrī, kad arī gaidīsim dažādus pieredzes stāstus. Pavadošā persona A.Šķudīte bija kopā ar jauniešiem veselu nedēļu, lai palīdzētu viņiem iejusties un iekārtoties jaunajā dzīvesvietā.  Otrajā mācību semestrī Kandavas audzēkņi dosies uz saulaino Spāniju.

Projekta mērķis ir sagatavot profesionālus dažādu jomu speciālistus mūsdienīgai attīstībai atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām un veicināt jauniešu personības attīstību un kompetenču stiprināšanu, kas nodrošinās efektīvu integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū pēc skolas beigšanas. Projektā piedalīsies 18 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi un divi skolotāji kā pavadošās personas.